Jouw partner in digitale innovatie.

Terms and Conditions VJDigital

Algemene voorwaarden

Sinds 05-10-2023

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities en toepassing
1. Leverancier: VJDigital, geregistreerd onder KVK-nummer 91088844.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier een Overeenkomst heeft afgesloten of aan wie Leverancier een offerte daartoe heeft uitgebracht.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Leverancier en Opdrachtgever krachtens welke Leverancier de Dienst zal uitvoeren.

Dienst: de specifieke dienst die Leverancier met Opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst dan wel offerte.

Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Website: de website van Leverancier www.vjdigital.nl.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Leverancier goederen en/of diensten van welke aard ook aan Opdrachtgever levert.

3. Partijen verklaren deze Algemene Voorwaarden tevens van toepassing op reeds eerder tussen hen gesloten en/of nog te sluiten overeenkomsten.

Artikel 2 Offertes
1. Alle offertes van Leverancier zijn een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Leverancier heeft altijd het recht, zonder opgaaf van redenen, een opdracht niet te aanvaarden.

2. Offertes van Leverancier zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever verstrekt naar beste weten alle essentiële informatie voor de opdracht.

Artikel 3 Overeenkomst
1. De omvang van de Overeenkomst wordt bepaald door de omschrijving ervan in de opdrachtbevestiging van Leverancier dan wel door de offerte waarmee akkoord is gegaan, inclusief alle wijzigingen en aanvullingen die later schriftelijk worden overeengekomen.

2. Tijdens de duur van de Overeenkomst is het de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om bedrijfs-, adres- en contactgegevens actueel te houden. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Leverancier bovendien het recht de prijzen hierop aan te passen.

3. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever zijn voor Leverancier alleen bindend indien en voor zover deze door Leverancier uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

4. Partijen verklaren deze Algemene Voorwaarden tevens van toepassing op reeds eerder tussen hen gesloten en/of nog te sluiten Overeenkomsten.

5. Voor zover Opdrachtgever zich laat vertegenwoordigen, in het bijzonder bij vertegenwoordiging van een rechtspersoon en de vertegenwoordiger derhalve niet in eigen naam de Overeenkomst met Leverancier aangaat, dient deze zijn bevoegdheid tot het verrichten van deze rechtshandeling namens Opdrachtgever aan te tonen. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden of bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde: de Overeenkomst; deze Algemene Voorwaarden; eventuele aanvullende voorwaarden.

Artikel 4 Uitvoering van de Dienst
1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Leverancier het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Leverancier accepteert geen aansprakelijkheid voor diensten die worden verricht door derden.

2. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Leverancier worden verstrekt.

3. Leverancier heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/ of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Leverancier niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

4. Leverancier is niet verplicht tot restitutie van reeds betaalde vergoedingen na een ingrijpen zoals bedoeld in het vorige lid.

Artikel 5 Prijzen
1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders aangegeven.

2. Alle prijzen, offertes, en andere documentatie van Leverancier zijn onder voorbehoud van typfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3. In geval van een duurovereenkomst is Leverancier gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te wijzigen. Leverancier zal Opdrachtgever schriftelijk of per e-mail, hiertoe ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft in geval van een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

4. Alle voor Leverancier uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, mits deze aan Opdrachtgever te wijten zijn en niet anders zijn overeengekomen.

Artikel 6 Hosting
1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

2. Opdrachtgever zal geen informatie publiceren of aanbieden via de Leverancier die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijkbedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt, evenals verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn), bijvoorbeeld door middel van hyperlinks en torrents en dergelijke.

3. Leverancier kan ingeval hetgeen is bepaald in het tweede lid zich voordoet, uit eigen beweging, eventueel na aanwijzing van een derde, zonder voorafgaand overleg met of voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever, het materiaal ontoegankelijk maken, verwijderen en/of andere handelingen verrichten die passend zijn om Opdrachtgevers overtreding van het tweede lid te doen opheffen. Leverancier zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van deze handeling(en).

4. Bij herhaaldelijke overtreding van hetgeen is bepaald in het tweede lid is Leverancier gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.

5. Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor alle schade als gevolg van het overtreden van hetgeen is bepaald in voorgaande, op hem van toepassing zijnde, leden. Leverancier is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van Leverancier naar aanleiding van het voorgaande.

6. Onverminderd hetgeen bepaald in het tweede lid, onthoudt Opdrachtgever zich ervan de Dienst te gebruiken voor het opstarten, uitvoeren, gebruiken, verwerken, bevorderen, versturen, publiceren of aanbieden van processen, programma’s, gegevens of materialen die in strijd zijn met de goede zeden of waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat Leverancier de Dienst niet voor die doeleinden ter beschikking heeft gesteld, waaronder in het bijzonder, maar niet uitsluitend: schadelijke scripts of processen waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Leverancier, overige Opdrachtgevers van Leveranciers of internetgebruikers kan hinderen of schade toe kan brengen; IRC-bots, -bouncers of andere IRC- gerelateerde processen of programma’s; (Bit)Torrent-software, al dan niet met als doel dit op een schadelijke of anderszins onjuiste manier te gebruiken; hacking, hacking tools of andere gereedschappen met als doel systemen, netwerken of diensten van Leverancier of derden te benaderen zonder toestemming van de eigenaar, al dan niet met de intentie schade toe te brengen; het versturen van spam.

7. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Leverancier, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.

8. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Dienst te wederverkopen, te wederverhuren of op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen, tenzij anders is overeengekomen.

9. Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Opdrachtgever gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld. Leverancier kan een maximum stellen aan de hoeveelheid servercapaciteit en/of de hoeveelheid dataverkeer die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Leverancier accepteert geen aansprakelijkheid voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor en/of dataverkeer is bereikt.

10. Dataverkeeris niet overdraagbaar naar een andere maand en/of server,tenzij anders overeengekomen.

11. Indien naar oordeel van Leverancier sprake is van excessief gebruik van de Dienst waarbij gevaar kan ontstaan voor de continuïteit van de dienstverlening aan overige Opdrachtgevers van Leverancier, dan kan Leverancier, zonder voorafgaande kennisgeving, het gebruik van de Dienst beperken of opschorten en/of een afzonderlijk tarief voor servercapaciteit en/of dataverkeer hanteren, zonder dat hierdoor enige aansprakelijkheid of de verplichting tot restitutie van enige reeds betaalde vergoeding ontstaat.

12. Leverancier accepteert geen aansprakelijkheid voor ingekochte hosting en server diensten van derden.

Artikel 7 Domeinnamen
1. Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat Leverancier voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

2. De beschikbaarheidsinformatie betreffende domeinnamen is indicatief en toont niet per se de meest actuele informatie. Opdrachtgever kan hier geen rechten aan ontlenen.

3. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van derde instanties en factoren waar Leverancier geen invloed op heeft. Leverancier kan niet garanderen dat een domeinnaamaanvraag wordt ingewilligd.

4. Opdrachtgever vrijwaart en houdt Leverancier schadeloos voor alle schade die verband houdt met het gebruik van een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.

5. Leverancier is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.

6. Leverancier heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever in gebreke blijft in de nakoming van de Overeenkomst.

Artikel 8 Beschikbaarheid van de Dienst
1. Leverancier zal zich inspannen om de systemen en netwerken die gebruikt worden om de Dienst te leveren ononderbroken beschikbaar te stellen.

2. In geval van een onderhoudscontract spant Leverancier zich in om de door haar gebruikte software up-to-date te houden.

3. Indien Opdrachtgever geen onderhoudscontract is overeengekomen, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de software.

4. Indien naar het oordeel van Leverancier een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Leverancier of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is Leverancier gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

Artikel 9 Reservekopieën
1. Leverancier maakt alleen back-ups voor continuïteitsdoeleinden. Deze back-ups zijn geen onderdeel van de Dienst en worden gemaakt enkel ten behoeve van Leverancier. Leverancier accepteert geen aansprakelijkheid met betrekking tot deze back-ups en opdrachtgever kan geen rechten aan deze back-ups ontlenen. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken van reservekopieën van de bij Leverancier opgeslagen data, tenzij anders is overeengekomen in een aanvullende Service Level Agreement.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. Indien Leverancier onder deze Overeenkomst ten opzichte van de Opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige verplichting onder deze Overeenkomst of ten opzichte van de Opdrachtgever een onrechtmatige daad pleegt, is de aansprakelijkheid van de Leverancier beperkt tot de contractprijs.

2. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade, uit welke hoofde dan ook, van Leverancier meer bedragen dan € 200,- exclusief btw, per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak.

3. Aansprakelijkheid van Leverancier voor indirecte schade, waaronder, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst en/of omzet, gemiste besparingen, gemiste kansen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

4. Iedere aansprakelijkheid van Leverancier vervalt indien de Opdrachtgever niet ten minste drie maanden nadat de Opdrachtgever zowel van de schade als van de aansprakelijkheid van de Leverancier voor die schade op de hoogte had kunnen zijn, de Leverancier in rechte betrokken heeft door middel van het uitbrengen van een gedinginleidend processtuk.

5. Indien Opdrachtgever besluit niet een onderhoudsovereenkomst aan te schaffen welke zijn te vinden op vjdigital.nl/onderhoud/ en/of besluit zelf aanpassingen te verrichten is Leverancier niet aansprakelijk voor problemen die volgen, de door Leverancier gestelde garantie komt direct te vervallen.

Artikel 11 Storingen en overmacht
1. Leverancier heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Leverancier zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Leverancier is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

2. Leverancier zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

3. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoSattacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en ingeval Leverancier door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Leverancier kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 12 Duur, opzegging en verlenging
1. Indien de Dienst strekt tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere termijn, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een minimum termijn van één kalendermaand. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de Overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging tijdig voor een opzegtermijn van één kalendermaand, steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één kalendermaand.

2. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Leverancier gerechtigd om alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken. Leverancier geeft Opdrachtgever 30 dagen om de gegevens te kunnen raadplegen/opslaan indien deze aan Opdrachtgever toekomen. Leverancier is niet verplicht Opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen.

3. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding.

Artikel 13 Betaling
1. De uiterste betaaldatum van de factuur is veertien dagen na de datum op de factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders is overeengekomen in de Overeenkomst.

2. De vordering tot betaling is direct opeisbaar in geval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 14 Intellectuele eigendom
1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Leverancier of diens licentiegevers.

2. Nadat de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst zijn financiële verplichting jegens Leverancier nakomt wordt het intellectuele eigendom overgedragen met uitzondering van eventueel gedeelde documentatie.

3. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.

4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

5. Leverancier is gerechtigd in promotionele of commerciële communicatie enige handelsnaam, merknaam, logo’s of tekens van Opdrachtgever te gebruiken met als doel gebruik te maken van de goodwill of goede naam van Opdrachtgever voor werving van klanten door Leverancier.

6. Opdrachtgever is niet gerechtigd in promotionele of commerciële communicatie enige handelsnaam, merknaam, logo’s of tekens van Leverancier te gebruiken met als doel gebruik te maken van de goodwill of goede naam van Leverancier voor werving van klanten door Opdrachtgever. Opdrachtgever mag wel op zakelijke wijze communiceren dat zij gebruik maakt van producten en/of diensten van Leverancier.

7. Leverancier behoudt het recht om van de gemaakte werken, foto’s/screenshots te maken en deze te plaatsen op de website en social media kanalen en overige voor reclame/promotie doeleinden.

8. Leverancier behoudt het recht om op de gemaakte werken voor opdrachtgever zijn handelsnaam te vermelden voor reclame/promotie doeleinden.

Artikel 15 Geheimhouding
1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 16 Verwerking van persoonsgegevens
1. Opdrachtgever staat er jegens Leverancier voor in dat de verwerking van persoonsgegevens door opdrachtgever rechtmatig geschiedt en dat geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Leverancier tegen rechtsgeldige rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, indien die vordering verband houdt met de verwerking van persoonsgegevens.

2. Leverancier spant zich in om Opdrachtgever zo volledig mogelijk te informeren over wettelijke vereisten omtrent het verwerken van persoonsgegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, cookies, SSL-certificaten en/of een Privacy Impact Assessment.

Artikel 17 Slotbepalingen
1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Leverancier behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

3. Indien enige bepaling uit deze Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar VJDigital is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 5 oktober 2023.